НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА КАМАРА И КЕВР ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА РЕГУЛАТОРНАТА ПОЛИТИКА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

8.02.2019

На 8 февруари т.г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара. В разговора, които се състоя по инициатива на Камарата, от страна на Комисията участваха председателят на КЕВР доц.Иван Иванов, членове на регулатора и експерти, а Националната енергийна камара беше представена от членовете на УС на сдружението. Провеждането на срещата е в изпълнение на политиката на КЕВР за публичност и прозрачност на регулаторната политика посредством редовни контакти с представители на всички заинтересовани страни за обсъждане на актуални теми в енергийния сектор. Предишната среща с ръководството на Националната енергийна камара се състоя през м. октомври 2018 г. и на нея беше уточнено участниците да дискутират по предварително уточнени теми.

На срещата бяха обсъдени поставени от Камарата  въпроси, свързани с необходимостта от промени в сегашния механизъм за постигане на националните цели в областта на енергийна ефективност, с функционирането на пазара на балансираща електроенергия, както и ролята на регулатора за осигуряване на прозрачност на борсовата търговия  с  електроенергия и недопускане на злоупотреби от страна на пазарни участници. Разменени бяха мнения и относно повишените цени на квотите за въглеродните емисии на международните пазари и тяхното влияние върху бъдещите ценови решения на КЕВР.

Участниците в срещата изразиха общото мнение, че постигането на националните цели за енергийна ефективност не трябва да доведе до допълнително финансово натоварване  на крайните клиенти и на цялата енергийна система.  Според представителите на сдружението е необходим допълнителен анализ на възможностите за постигане на целите до 2020 г. чрез различни инструменти – отчитане на издадените удостоверения за енергийни спестявания на незадължени лица, на спестяванията с безвъзмездни средства по оперативни и национални програми, приемане на приложими методологии за енергийните спестявания в битовото потребление и др.

Председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов подчерта, че основна отговорност за провежданата политика в областта на енергийната ефективност имат Министерството на енергетиката и АУЕР. Той увери, че при обсъжданията на мерките по механизма за постигане на националните цели Комисията ще настоява те да бъдат изцяло обосновани и реалистични и да не доведат до повишаване на крайните цени на електроенергията за потребителите.