Националната енергийна камара и Комисията за енергийно и водно регулиране проведоха работна среща по актуални теми

На 22 октомври т.г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара. В разговора, които се състоя по инициатива на Камарата, от страна на Комисията участваха председателят на КЕВР доц.Иван Иванов, членове на регулатора и експерти, а Националната енергийна камара беше представена от съпредседателя на Управителния съвет Робърт Дик и членове на Управителния съвет на сдружението.

На  срещата бяха обсъдени актуални въпроси за състоянието и тенденциите на развитие на свободния електроенергиен пазар и ролята на енергийния регулатор за мониторинг и контрол на пазара на едро, изготвянето на Правила за измерване на количествата електроенергия и на Общи условия на електроразпределителните дружества и на крайните снабдители. Разменени бяха мнения и относно повишените цени на квотите за въглеродните емисии на международните пазари и възможното им влияние върху бъдещите ценови решения на КЕВР.

Председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов заяви, че усилията на Комисията са изцяло в подкрепа на по-нататъшната либерализация на пазара в посока на повишаване на неговата ликвидност и прозрачност. Работна група на регулатора вече провежда предварително проучване, което предстои да изясни основателността на постъпилите сигнали за евентуални нарушения от страна на участници в търговията на БНЕБ.

От своя страна съпредседателят на Управителния съвет на Националната енергийна камара Робърт Дик изтъкна значението на прозрачността на пазара като подчерта важната роля на независимия регулатор за създаването на конкурентна среда в енергийния сектор и за справедливо третиране на пазарните участници в борсовата търговия.

Двете страни оцениха срещата като ползотворна и се договориха подобни разговори да бъдат провеждани периодично, по предварително уточнени теми.