За нас

„Национална Енергийна Камара“ е сдружение на работодателите в енергийния сектор, която е създадена през април 2016 г.

Тя има осем члена:

Електроразпределителни дружества:

 • Електрохолд България
 • EВН България,
 • Eнрего Про Варна;

Производители на енергия от възобновяеми източници:

 • Българска Фотоволтаична асоциация
 • Българска ветроенергийна асоциация
 • Асоциация Хидроенергия

Конвенционални електро-производители:

 • АES-3C Марица изток 1
 • КонтурГлобал Марица изток 3.

Национална Енергийна Камара е високо представителна организация, защото:

Нейните членове оперират във всички сегменти на електро-енергийния сектор: производство, разпределение и снабдяване;

Включва представители на различни технологии и източници за производство на енергия, както конвенционална – термични централи, използващи местни въглища, така и от възобновяеми източници –  вода, слънце и вятър;

Общата инсталирана мощност към 2015 г на членовете на Камарата е 3062 MW и включва:

 • 422 MW вятър;
 • 427 MW слънце:
 • 249 MW.вода,
 • 455 MW- високо ефективна ко-генерация;
 • 1508 MW конвенционални производствени мощности – от стратегическо значение, използващи местни въглища и от особена важност за националната сигурност и за сигурността на снабдяването, работещи в пълно съответствие с европейските и световни стандарти за опазване на околната среда и внедряващи най-новите технологии за постигане на максимална ефективност;

Представлява трите електроразпределителни компании в България, които оперират, поддържат и модернизират разпределителната мрежа, която покрива почти цялата територия на България  и включва повече от 150 000 km електропроводи, повече от 80 000 трансформатора, подстанции и други елементи на електрическата инфраструктура,

Представлява обща инвестиция в размер на над 5.5 милиарда Евро в електроенергийния сектор;

Членовете на Камарата са наели повече от 10 000 човека в електроенергийния сектор;

Членовете на Камарата са изплатили общо повече от 1 милиард Евро в държавния бюджет под формата на данъци за периода 2005-2015;

Членовете на Камарата са отговорни граждани на България. Те са ангажирани в корпоративни социални проекти на обща стойност от  около 11  милиона Евро и са участвали и организирали многобройни социално отговорни дейности в областта на образованието, здравеопазването, спорта и други дейности, насочени към общностите на местно и национално равнище.

Членовете на Камарата са ангажирани и оперират при спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда и инвестират в проекти за устойчиво и надеждно производство на електрическа енергия. Спестените CO2 емисии, които са членовете на Камарата постигат годишно са около 1 326 000 тона.