Асоциация „Хидроенергия“

Асоциация „Хидроенергия“ е сдружение с нестопанска цел, представляващо интересите на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България. Общата инсталираната мощност на централите на всички участници в Асоциацията е близо 250 MW, които произвеждат годишно над 514 942 МВтч въглеродно-чиста електроенергия от възобновяем източник – вода.

Мисията на Сдружение „Хидроенергия“ е да бъде независим и отговорен партньор на българските граждани, бизнес среди и институции, който работи за устойчивото развитие на енергийния сектор, опазването на околната среда и производството на чиста електроенергия на разумна цена.

Асоциация „Хидроенергия“ се фокусира върху популяризирането на ролята, ползите и значението на ВЕЦ като производител на чиста, достъпна и надеждна електрoенергия.

Основните цели на Асоциацията са свързани с провеждането на политики и стратегии, целящи подобряване на пазарните условия и спомагане за устойчивото развитие на хидроенергийния сектор посредством:

  • Опазване на околна среда
  • Устойчиво развитие
  • Чиста електроенергия на разумна цена
  • Информираност
  • Стабилна и предвидима законодателна и регулаторна рамка, която е в полза на всички заинтересовани страни

Тъй като Водноелектрическите централи са най-големият световен източник на възобновяема енергия и имат жизнено важна роля за смекчаване на последиците от изменението на климата, за нас е важно позиционирането на ВЕЦ като най-стария, екологичен и достъпен източник на енергия.