Позиция на НЕК по Интегрирания план за климат и енергетика

Националната енергийна камара публикува своята позиция по плана за климат и енергетика на България за периода 2021 – 2030, който бе предоставен за обществено обсъждане в началото на 2019 г. С пълния текст на позицията може да се запознаете тук: NEC_Position_Integrated_Climate_Energy_Plan

Резюме

 1. Декарбонизация  

1.1. Емисии и поглъщане на парникови газове

 • включване на страната в европейската платформа за „Въгледобивни региони в преход”;
 • национална подкрепа при преминаването на съответните райони към нисковъглеродна икономика;
 • активно използване финансиращите механизми на ЕС:
  • проекти свързани със системата за търговия с емисии;
  • проекти за повишена системна стабилност (батерии + ВЕИ)
  • проекти за модернизация на топлофикационния сектор;
  • индустриализация и насърчаване на ВЕИ-свързани производства и инсталации в тези райони;
 • премахване на 5%-ния данък върху приходите на производители

1.2.Енергия от Възобновяеми източници

 • цел 35% дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление;
 • регулирани средства за развитието на всички мрежи;
 • балансирана политика за развитие на ВЕИ мощности, основана на анализ на наличния ресурс, потенциал за консумация и големината на проектите;
 • развитието на корпоративни договори за изкупуване на ВЕИ енергия (Corporate PPAs) между производител и краен консуматор;
 • премахване на административни пречки и такси, предвидима регулаторна среда, нормативни гаранции за защита на интересите на инвеститорите;
 • облекчени процедури за инвеститори при удължаване жизнения цикъл на ВЕИ инсталации.
 1. Енергийна ефективност – необходимо е цялостно преразглеждане на съществуващата схема за ЕЕ и разработване на нова работеща схема и пътна карта за изпълнение
 • включване на алтернативни мерки, съобразени с лицензионните ограничения по ЗЕ и възможност те да бъдат отчитани;
 • ясно посочване каква част се изпълнява чрез алтернативни мерки и каква от задължените лица;
 • оценка на разходите за енергийна ефективност и въвеждане на инструменти за финансирането им при крайни клиенти;
 • данъчни облекчения и/или други за периода след 2020 г.;
 • участието на Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия в подпомагане и насърчаване на проекти за енергийна ефективност при крайни потребители;
 • разработване на подробен план с мерки и политики, техния количествен потенциал за постигане на енергийни спестявания със съответните междинни индикативни цели до 2030 и 2050;
 • да се отчете и разпише прилагането на възможностите по чл. 7, параграф 4 за допустимо намаляване на размера на енергийните спестявания по чл. 7 параграф 5 б) от Директивата за енергийна ефективност;
 • разширяване на обхвата на задължените лица с включване напр. на големите консуматори;
 • в случай че сегашната схема се запази, необходимо е да се предвиди механизъм за компенсиране на разходите на задължените лица;
 • подобрено отчитане на енергийните спестявания;
 • недопускане на двойно отчитане на разходи за енергийна ефективност;
 • пълна отчетност на продажбите на електроуреди енергиен клас А и друго оборудване;
 • пълна отчетност на мерките в транспорта – подновения автопарк;
 • разработване на методологии за отчитане на спестявания в бита;
 • програми за обучение и образование на потребителите, които се провеждат от държавата;
 1. Енергийна сигурност

3.1. Производство – подкрепяме използването на местен ресурс – лигнитни въглища, но в плана липсват конкретни мерки за продължаване на действие на генераторите от въглища, съобразени с европейските регулации;

 • необходим е ясен пан за осигуряване на експлоатацията на конвенционалните мощности и конкретни мерки предвид:
 • нарастващите цени на квоти за въглеродни емисии;
 • по-строги ограничения за емисии;
 • новите правила за пазарен дизайн с цел постепенно премахване на схемите за подпомагане;
 • необходим е одобрен от ЕК механизъм за капацитет, който да:
  • отчита легитимните интереси на инвеститорите;
  • е съгласуван със заинтересованите страни предварително
  • е защитим пред ЕК – предлагаме да се ангажира консултант с опит в разработването на защита на механизми за капацитет.

3.2. Мрежи

  • разпределителните мрежи, които са обединяващо звено в енергийната верига не са обект на плана тяхното развитие, повишаване на качеството, особено в изоставащи региони не бива да се пренебрегва.

3.3. SMART GRID трябва да присъства в плана, защото осигурява:

 • по-ефективно управление на системата;
 • по-устойчиво и сигурно развитие на мрежите;
 • необходими са конкретни политики за стимулиране на SMART GRID в синергия с IT компании в страната;

3.4. Електромобилност

 • преки инвестиции в зарядни станции от страна на общините;
 • фискални стимули за оператори на заряди станции;
 • административни улеснения при издаване на разрешителни за инсталиране на зарядни станции;
 • уреждане на статута на паркоместа при зарядните станции;
 • активно участие на операторите на електроразпределителни мрежи.
 1. Вътрешен енергиен пазар

4.1.  Либерализация и интеграция – подкрепяме либерализацията на електроенергийния пазар с приоритет на принципа за възстановяване на икономически обоснованите разходи.

 • необходима е ясна пътна карта за либерализация на пазара на дребно (за битови и небитови потребители);
 • мерки за финансова задлъжнялост на ключови участници на пазара;
 • премахване на практиките на кръстосаното субсидиране;
 • мерки за увеличаване ликвидността на БНЕБ;
 • преходът към свободен пазар ще премине през период на частично регулиране, но няма срокове;
 • регулираните цени следва да възстановят икономически обосновани, реални разходи а не да осигуряват социално приемлива цена.

4.2. Енергийна бедност – НЕК е против преследване на социални цели чрез потискане на цената на електроенергията за всички битови клиенти. Необходима е ясна пътна карта за либерализиране на пазара на дребно, която да включва:

 • национални критерии за енергийно бедни;
 • разработка на механизъм за идентификация на енергийно бедните домакинства и за последващ мониторинг на динамиката на енергийната бедност на ниво отделни домакинства;
 • необходими са целеви мерки – помощи за отопление;
 • поетапно премахване на регулираните, субсидирани и непазарни цени на енергията за крайните потребители, които водят до задълбочаване на енергийната бедност – като предизвикват икономическа непривлекателност на енергоефективните решения и устойчивост на неефективни модели на енергийно потребление.
 1. Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност – България има сериозни предпоставки за успех в дигиталния преход на енергийната система, но липсва визия. Потенциалът на България е сериозен при:
 • цифровизация на съществуващата инфраструктура – електроразпределителна мрежа повишава нейната разходоефективност;
 • създаване на регулаторна рамка, която да позволява изграждането на тестови среди за развитието на услуги и технически решения;
 • инвестиции в подобен тип проекти следва да бъдат поощрявани и признавани за иновации.