Позиция по изготвяната от МЕ наредба за организация и контрола по изпълнението на „Национална рамка за инвестиции за периода 2021-2030“

С оглед на стартираната от Министерство на енергетиката процедура по изготвяне на наредба за организация и контрола по изпълнението на „Национална рамка за инвестиции за периода 2021-2030“ по чл. 10в във връзка с възможността за безплатно разпределяне на квоти с цел модернизация на енергийния сектор от Директива (ЕС) 2018/410 за изменение на Директива 2003/87/ЕО (Директивата), България има възможността да разгледа варианта, предоставен на страните бенефициенти да пренасочат част от безплатно разпределените им квоти по чл. 10в параграф 4 към Модернизационния фонд по чл. 10г. Страните бенефициенти следва да уведомят Европейската комисия (ЕК) за решението си до 30 септември 2019 г. и наедно с това да предоставят списък с конкретни приоритети за страната им в контекста на проекти, финансирани по чл. 10в и 10г. В тази връзка, подкрепяме проекта на наредба представена за обществено обсъждане в общия му план, а именно да организира разпределянето на безплатни квоти чрез тръжна процедура и за малки, и за големи проекти. Считаме за необходимо в Наредбата да бъде предвиден случаят, в който неразпределени квоти по чл. 10в в резултат на недостатъчно участие в обявените търгове, бъдат прехвърлени в края на периода или към Модернизационния фонд, или към национален фонд със сходна цел, гарантиращ, че средствата ще се използват за модернизация на енергийния сектор – да подкрепя изготвянето и изпълнението на проекти, класирали се за финансиране по Модернизационния фонд, но с финансиране под 100%.

В паралел с изготвянето на наредбата за изпълнението на чл. 10г от същата Директива и във връзка със създаването на Модернизационния фонд, е наложително още в наредбата да бъдат описани приоритетите на страната ни подробно, стъпвайки на общите теми, описани в Директивата. Съгласно информационната бележка на ЕК относно прилагането на Директивата България като страна бенефициент по Модернизационния фонд следва да проведе обществени дискусии относно оперативните правила, да се включи в разработването и приемането на акта за изпълнение на Модернизационния фонд от ЕК включително да изведе националните си приоритети и теми, които да бъдат финансирани от заделените за България средства в размер на 5.84% от Фонда до края на 2019 г.  Докато допустимите приоритети са общо формулирани в текста на Директивата (чл. 10г, параграф 2), България има възможност да внесе необходимата за енергийния ни сектор конкретика, която действително да доведе до увеличение на инвестициите и реализацията на модернизационни проекти в сектор енергетика.

Членовете на Националната енергийна камара разпознават следните приоритети като достатъчно конкретни и мотивиращи, за да бъдат представителите на (частния) български енергиен сектор активни участници в реализацията на целите и възможностите, предоставяните от Фонда.

  • Енергийна ефективност – създаване на национален фонд за финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност
  • Развитие и интеграция на възобновяеми енергийни източници в електроенергийна система и пазар.
  • Системи за съхранение на енергия
  • Развитие на топлофикационни мрежи – финансиране на разгръщането на топлофикационните разпределителни мрежи и повишаване на ефективността им с фокус върху градовете със занижени показатели на качеството на въздуха; финансиране на модернизацията на горивните системи на фосилни горива с такива, захранвани от алтернативни горива като водород.
  • Цифровизация на електроразпределителните мрежи – национална програма за плановата цифровизация на електроразпределителните мрежи и модернизацията им с цел адаптиране към променящата се електроенергийна система и посрещане на нуждите на клиентите на електроенергийни услуги.
  • Е-мобилност.

НЕК е насреща да участва активно в обществените обсъждания по формулиране на националните приоритети.  Official Position NEC_Modernization Fund