ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕР ГО-ПРО Варна  ЕАД е част от чешката група ЕНЕРГО-ПРО a.s.една от най-динамично развиващите се енергийни компании в Европейския съюз с инвестиции в няколко европейски държави и държави от Черноморския регион. Енерго-Про a.s. е активна в межународен план в секторите разпределение и търговия с електрическа енергия, генерация от водна енергия и производството на машини и апаратура за водноенергийния сектор. В компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО a.s. работят близо 9000 служители в пет държави.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е водеща българска енергийна компания, собственик на електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, на крайния снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби и на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги – един от лидерите на свободния пазар на електроенергия в страната. В групата ЕНЕРГО-ПРО Варна работят 2320 служители.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е сред първите регистрирани търговци на либерализирания пазар и водещ доставчик на електроенергия с близо 10-годишен опит като участник на свободния пазар в България. Компанията е координатор на балансиращата група с най-голям брой членове в България, която включва търговец, собствени производствени и балансиращи мощности, производители от ВЕИ и крайни клиенти.