Българска фотоволтаична асоциация

Българска фотоволтаична асоциация е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 400 компании от ВЕИ сектора в България.

Мисията на БФА е устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика.

Целите на БФА са:

 • стабилност и предвидимост на правната и регулаторна рамка за инвеститорите във възобновяеми източници;
 • пълно прилагане на Третия енергиен пакет на Европейския Съюз;
 • популяризиране на позитивите за българските граждани и перспективите за страната от създаването на Европейския енергиен съюз;
 • подкрепа от институциите на новите цели на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката до 2030г.;
 •  увеличаване до 50% на дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението;
 • популяризиране на положителните за обществото ефекти от производството и потреблението на зелената енергия (климатични, здравни и екологични);
 • подобряване на  условията и средата за извършване на  нови инвестиции във възобновяема енергия.

БФА е асоцииран член на SolarPower Europe новата Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA).

Българска фотоволтаична асоциация

 • София 1000, бул. “Витоша” 42, ет. 2, ап. 3
 • тeл.: +359 2 44 222 28
 • office@bpva.org
 • www.bpva.org